KDV Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının 8 maddesi kabul edildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada sağlık turizmden 30 milyon kişinin yararlandığını belirterek, “Bugün yurt dışından sağlık alanında yaklaşık 5 milyar dolar geliyor. Bunu 10 milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı  KHK’da Değişiklik Yapan Tasarı’nın ilk 8 maddesi kabul edildi.

Bakan Demircan, tasarının görüşmelerinde söz alan CHP Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirildiği,  bunu yapan işletmelerin kapatılması gerektiği, Türkiye’de 3 domuz çiftliği  açıldığı, domuzun artık kasaplık hayvan olarak tanımlandığı” açıklamasına yanıt  verdi.

Demircan, “Bu kadar domuz eti kelimesi geçen bir konuşma; sanki  Türkiye’nin bir yerinde konuşmuyoruz, Avrupa’da domuz etini helal sayan bir ülke  içerisinde konuşuyormuşuz imajı uyandı. Böyle bir şey yok. Türkiye’de gıdaların  kontrolü Tarım Bakanlığının denetiminde; değil domuz eti, kırmızı etle beyaz eti  bile karıştıramazsınız.” ifadelerini kullandı.

Eğer suç işleyen biri varsa yargıda cezasının verildiğini, gerekli  önlemlerin alındığını dile getiren Ahmet Demircan, “Aksi takdirde birileri bir  suç işledi, bunu genelleme yapıp sanki böyle bir karar varmış gibi ortaya sunmak  kabul edilebilir bir şey değildir.” diye konuştu.

Demircan, sağlık alanında getirilen KDV muafiyetine yönelik  eleştiriler üzerine ise Türkiye’de yaşayan vatandaşların aleyhine, yabancıların  lehine gibi bir durum yaratıldığını söyledi.

Bakan Demircan, bunun ayrımcılık değil Türkiye’nin bir alanda öne  geçmesi için kullanacağı yöntem, ülkenin imkanlarını artırmak için atılan bir  adım olduğunu vurgulayarak, “Bir yabancı ülkemizden bir ürün alsa havaalanından  çıkarken KDV’sini iade ediyoruz. Ya da biz yurt dışından bir ürün aldığımızda o  ülkeden ayrılırken KDV iade ediliyor.” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada sağlık turizmden 30  milyon kişinin yararlandığını, bu alanda 500 milyar dolar harcandığını bildiren  Demircan, Türkiye’nin bugünsağlık altyapısına ciddi yatırımlar yaptığını, iyi  yetişmiş, önemli bir sağlık kadrosu bulunduğunu belirtti.

Ahmet Demircan, “Türkiye bu hizmetleri kendi insanlarına vermek için  yaptı. Ülkemize bu alanda ciddi döviz gelme imkanı var. Bugün yurt dışından 5  milyar dolar civarında hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var. Bunu 10  milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün. Türkiye buradan payını alacak. Biz  insanımıza parasız sağlık hizmeti veriyoruz, herkes genel sağlık sigortası  kapsamında.” şeklinde konuştu.

Görüşmelerde AK Parti’nin verdiği önergeyle, Maliye Bakanlığına birden  fazla mükellef adına “grup KDV mükellefiyeti” tesis edilebilmesi için verilen  yetki düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı.

Başka bir önergeyle, devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla  giderilememesi halinde iade edilebilmesini öngören hüküm de metinden çıkarıldı.

KABUL EDİLEN DÜZENLEMELER

  • Tasarının kabul edilen maddelerine göre, arsasını müteahhide veren  arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV  ödeyecek.
  • Müzayede mahallerinde satış yapanlar, KDV mükellefi olacak.
  • Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla,  yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.
  • Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, KDV’den istisna tutulacak.

KDV MUAFİYETLERİ

Hayırseverlerce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanmak üzere  yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere  (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,  yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler,  Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler,  gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta  bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, KDV’den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce,  Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve  tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni  makine ve teçhizat teslimleri de vergiden müstesna olacak. Bu makine ve  teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde  vergisi, gecikme cezasıyla birlikte alınacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon  kırpıntıların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin  verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile  transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve  terminal hizmetleri, kısmi istisna kapsamında kalacak.

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının  müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş  yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin  gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan  iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, iade  hesabına dahil edilecek.

İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip  eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle  hesaplanan KDV, indirim konusu yapılabilecek.

Tasarının ilk 8 maddesinin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Yaşar  Tüzün, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

0