2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program’a göre iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bürokratik süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

Türkiye’de iş ve yatırım ortamının  iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının önündeki bürokratik süreçler  kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

AA muhabirinin 2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program’dan (OVP)  derlediği bilgilere göre, gelecek üç yılda büyüme ve istihdamın daha fazla  desteklenmesi amacıyla iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine önem verilecek.

Bu çerçevede, program döneminde şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin  iyileştirilmesi, iş ve yatırım süreçlerindeki işlem maliyetlerinin azaltılması,  bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hukuki ve mali öngörülebilirliğin  artırılması önceliklendirilecek.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde merkezi idareyle  yerel yönetimler ve büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyeler arasındaki  uygulama farklılıkları giderilecek, istenen onay ve belgelerinin sayısı  azaltılacak.

İşletmelerin açılışı, faaliyetleri ve kapanışında gerekli başvuruların  ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılması için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS)  hayata geçirilecek.

Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik izin, onay ve işlemler  elektronik ortama aktarılarak süreç hızı ve kalitesi artırılacak.

Yerel düzeyde yatırımcı destekleri, yatırım yerleri, izin ve ruhsat  işlemleri konularında “tek durak ofis” yaklaşımı çerçevesinde kurumlar arasında  iş birliği sağlanacak. Yatırım destek ofislerinin de kurumsal ve beşeri  kapasitesi güçlendirilecek.

İnşaat izin süreçleri kısaltılacak ve inşaat ruhsatları tek imzayla  verilecek. Diğer tarafından “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)”  kararı,  yatırımcının buna ilişkin raporunu ilgili bakanlığa eksiksiz tesliminin ardından  2 ayda sonuçlandırılacak.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ DE KOLAYLAŞTIRILACAK

yatirimcilar burokrasiyle zaman kaybetmeyecek

Potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha  kolay yer tahsisi yapılabilmesini teminen coğrafi bilgi sistemleri altyapısı  tamamlanacak. Yerel yönetimlerin imar planlarında farklı sektörler için uygun  büyüklükte yatırım yeri tahsis etmesi sağlanacak.

Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi için gerekli planlama  önceden yapılarak süreç kolaylaştırılacak. Arazi ölçeğinin büyütülmesi amacıyla  öncelikle toplulaştırma modeli kullanılacak, kamulaştırma yöntemine zorunlu  hallerde başvurulacak.

Organize sanayi bölgesi (OSB), küçük sanayi sitesi (KSS), endüstri  bölgeleri, serbest bölgeler gibi planlı sanayi bölgelerinde yer tahsisi süreçleri  gözden geçirilecek, süresinde yatırım yapmayan girişimcilerin yer tahsisleri  kaldırılacak.

0